Charmed by Sugarloaf Mountain. Students at the top of the Urca Mountain.

Charmed by Sugarloaf

לאחר השיעור הראשון שלי בפורטוגזית, החלטתי להצטרף לפעילות היומית שמתרחשת בכל יום לאחר השיעור. הפעילות היא בליווי אחד המורים והיא מאפשרת להכיר אזורים חדשים בריו, להכיר את שאר התלמידים, ולהתאמן...

Continue reading →

28